10 thema's voor 2021

Welke thema’s zullen ook in 2021 een rol spelen op de kapitaalmarkten? ​ De visie van Ethenea’s Senior Portfolio Managers Michael Blümke, Volker Schmidt en Christian Schmitt.

1. Liquiditeit op de kapitaalmarkten

Volker Schmidt: "Ondanks massale liquiditeitsinjecties door de centrale banken, neemt de liquiditeit op de markten af. De handelsportefeuilles van de commerciële banken zijn in de jaren na de financiële crisis gestaag gekrompen. ​ Daardoor ontbreekt het hen steeds meer aan een buffer om orders aan te nemen of obligaties te verkopen die al in hun boeken staan. De laatste jaren hebben de centrale banken herhaaldelijk obligaties gekocht via hun programma's voor kwantitatieve versoepeling. Tussendoor hebben de centrale banken deze programma's echter ook herhaaldelijk teruggeschroefd. In maart 2020, toen de ECB slechts kleinschalige aankopen deed en de Fed helemaal niet als koper optrad, waren we getuige van dramatische gevolgen toen de verspreiding van het coronavirus tot paniekverkoop leidde. De aanzienlijke aankopen door de centrale banken en het lage voorraadniveau van de investeringsbanken hebben daarentegen geleid tot een beperkt aanbod. ​ Dit leidt tot aanzienlijke stijgingen van de obligatieprijzen wanneer institutionele beleggers, zoals verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen of beleggingsfondsen, moeten kopen, met name als gevolg van de instroom van kapitaal. Deze situatie zal in 2021 voortduren, aangezien de ECB haar Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) ten minste tot juni 2021 zal voortzetten. De fondsen voor de Fed, die tijdens perioden van zwakte vrij opportunistisch aankopen doet, zijn ook goedgekeurd en de programma's lopen nu."

2. Laag en negatief renteklimaat

Volker Schmidt : "Negatief renderende obligaties zullen in 2021 een feit blijven. De lage rente zal waarschijnlijk nog veel langer aanhouden, omdat dit de enige manier is om de oplopende staatsschulden te financieren. Toch zijn er zelfs in deze omgeving mogelijkheden voor een actieve manager om van weinig veel te maken".

3. Monetaire en fiscale beleidsmaatregelen

Volker Schmidt: " De overheden en centrale banken proberen de economische gevolgen van de pandemie van het coronavirus te verzachten met een reeks maatregelen. Veel van deze maatregelen zullen in 2021 nog steeds van kracht zijn. Het zal interessant zijn om te zien wanneer en hoe de centrale banken en overheden zich terugtrekken. Volgend jaar zullen we zeker de eerste stappen in die richting zien.

4. Hoge schuldenlast

Volker Schmidt: "Als gevolg van begrotingsmaatregelen om de economische gevolgen van de coronaviruspandemie in te dammen, is de overheidsschuld in veel landen tot recordhoogte gestegen - en zal deze blijven stijgen. Pas als het economisch herstel in 2021 zich doorzet, zullen de verschillen tussen de economische regio's of landen zichtbaar worden. Op dat moment zullen de beleggers deze verschillen ook zorgvuldiger in overweging nemen bij hun beleggingen. De bedrijven hebben eveneens een enorme schuldenlast opgebouwd. Dankzij de overheidsmaatregelen worden massale wanbetalingen momenteel vermeden. De overheden nemen steeds meer schulden op zich om de vraag te stabiliseren en vooral om de getroffen bedrijven door middel van subsidies of leningen overeind te houden".

5. Covid-19

Christian Schmitt: "Het is nog onduidelijk of de ongekende wedloop om een effectief vaccin uit te vinden en te produceren überhaupt succesvol zal zijn en of de hoop op een terugkeer naar het normale wordt gerealiseerd. Op dit moment lijkt slechts één ding duidelijk: Covid-19 zal tegen eind 2020 nog lang niet voorbij zijn. De pandemie zal tot (minstens) volgend jaar een grote impact hebben".

6. Inflatie en reflatie van activa

Christian Schmitt: "Het is op zijn zachtst gezegd twijfelachtig of er in 2021 sprake zal zijn van duurzame prijsstijgingen op de wereldwijde goederenmarkten. Wel zeker is dat de opwaartse druk op de koersen van de wereldwijd belangrijkste activaklassen zal aanhouden, gezien de blijvende stroom van liquiditeit.”

7. Waarde versus groei

Christian Schmitt: "Al 14 jaar lang liggen de groeiaandelen structureel voorop in deze race naar het beste rendement. Een blik op de langetermijndrijfveren van deze ontwikkeling - een wereldeconomie met een trage groei te midden van een technologische ommezwaai en de lage/nul/negatieve renteomgeving - doet zelfs die-hard waardebeleggers twijfelen of de trend in 2021 zal omslaan. Het relatieve rendement van beide beleggingsstijlen zal zeker een van de interessantste vragen zijn voor het komende jaar. Het antwoord zal meer afhangen van de beleggerspsychologie dan van de ontwikkeling van de fundamentele cijfers".

8. Goud

Michael Blümke: "Nadat de prijs van het edelmetaal jarenlang was gestagneerd, staat goud na de laatste opwaartse beweging weer in de schijnwerpers. Vanuit ons standpunt zijn er goede redenen om een voortzetting van deze rally op lange termijn te verwachten. Tegen de achtergrond van een quasi gebetonneerd laag nominaal renteniveau en met toenemende pogingen om de inflatie met monetaire maatregelen op te voeren, zal de reële rente in de nabije toekomst laag blijven en mogelijk verder dalen. De daaruit voortvloeiende geleidelijke waardevermindering van het papiergeld zal het goud in zijn functie van waarderetentie ten goede komen. Dit proces zal alleen worden versneld door de steeds grotere en naar alle waarschijnlijkheid onomkeerbare kwantitatieve versoepelingsprogramma's van de centrale banken. Maar deze ontwikkeling is geen eenrichtingsverkeer. De recente volatiliteit van de goudprijs is daarvan het bewijs."

9. Multi-actief als oplossing voor particuliere klanten

Michael Blümke: "Al vele jaren stijgt het aantal multi-actief oplossingen in de portefeuilles van particuliere beleggers - en terecht. Dit concept is nog steeds even relevant en noodzakelijk. Maar zoals dikwijls hangt het allemaal af van de mix. Het is daarom belangrijk om voor particuliere beleggers oplossingen te presenteren die niet alleen risico's vermijden, maar ook actief gebruik maken van kansen. En dat die oplossingen ook werken in een reeds veranderde marktomgeving met een zeer lage rente".

10. Passief versus actief

Michael Blümke: "De groeiende populariteit van passieve producten, wat blijkt uit een verdere stijging van het marktaandeel, kan niet worden ontkend. Alleen actieve managers, die na de kosten een toegevoegde waarde bieden voor de klant, hebben een langdurige bestaansreden. En alleen zeer flexibele en actieve managers kunnen aan deze eis voldoen. Naar onze mening zal het merendeel van de relatief benchmarkgerichte producten mettertijd vervangen worden door een aanbod aan beide zijden van het passief-actief spectrum. Wij vinden het echter voorbarig om aan te nemen dat deze ontwikkeling zal leiden tot een volledige 'passivering'. Wij zijn van mening dat de vraag naar intelligente fondsoplossingen, die ten eerste voldoende flexibiliteit en vrijheid hebben en ten tweede bereid en in staat zijn om er rendabel gebruik van te maken, onmiskenbaar aanwezig is en zelfs zal toenemen met het wegvallen van het semi-passieve aanbod".

Lees de volledige tekst in de bijlage "10 topics that will still occupy us in 2021".

PDF - 222 Kb
Michael Blümke
Michael Blümke
Volker Schmidt
Volker Schmidt
Christian Schmitt
Christian Schmitt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.