De ruis van de markten

Door Philip Bold, Portfolio Manager bij Ethenea

Kapitaalmarkten fluctueren sterk omdat de marktdeelnemers met heterogene verwachtingen streven naar de "echte" koers. Prognoses formaliseren de verwachtingen voor de toekomst maar schieten tekort. Ze zijn gebaseerd op onwaarschijnlijke vereenvoudigingen van de werkelijkheid.

Theorie en praktijk komen vaak niet overeen op de kapitaalmarkt, zelfs niet als het gaat om de fundamentals, zoals de prijsvorming. Als de kapitaalmarkt efficiënt is - zo luidt de theorie - zullen rationele marktdeelnemers ervoor zorgen dat nieuwe informatie onmiddellijk wordt weerspiegeld in de koersen. Dit is echter niet de realiteit: zelfs bij afwezigheid van (koersrelevant) nieuws treden er grillige fluctuaties op. Afgezien van de mythe van de homo oeconomicus, die een vooronderstelling is van theoretische modellen, dragen de heterogene verwachtingen van de marktdeelnemers en de tekortkomingen van de voorspellingen bij aan de koersschommelingen die we zien.

Het is een gegeven dat koersen tot stand komen door het primaire mechanisme van vraag en aanbod. Het belangrijkste is de onderliggende reden, namelijk de toekomstverwachting, die de marktdeelnemers ertoe aanzet om te handelen tegen de bepaalde koersen. De heterogene verwachtingen van marktdeelnemers leiden tot een koers die het toekomstscenario weerspiegelt dat volgens de consensusopinie het meest waarschijnlijk is. Als de verwachting verandert - zelfs als er geen ('koersrelevant') nieuws is, bijvoorbeeld wanneer de marktdeelnemers hun prognoses aanpassen en vervolgens handelen - dan verandert ook de evenwichtskoers. Deze schommelt voortdurend als compromis tussen mogelijke toekomstscenario's.

Natuurlijk is niet elke marktdeelnemer in staat om expliciete toekomstscenario's te modelleren. Dit is over het algemeen iets voor analisten, die een aanzienlijke invloed hebben op de consensusvorming. Desondanks is het waarschijnlijk dat elke belegger op zijn minst impliciete toekomstverwachtingen heeft, die hem aanzetten tot transacties. Deze voorspellingen - zowel expliciet als impliciet - lijken echter meer op vogelpik in het donker.

Alleen al de claim van voorspellende kracht verdient nader onderzoek. Voorspellingen zijn gebaseerd op modellen waarin de werkelijkheid wordt gereduceerd tot kernpunten en relaties. In de economie wordt modellering gekenmerkt door deterministische causale verbanden. Met andere woorden, een bepaalde input resulteert in een duidelijk gedefinieerde output. Dit is misschien zinvol in de natuurwetenschappen, waar bepaalde regelmatigheden gelden, maar in de economie, die als sociale wetenschap wordt gekenmerkt door menselijk oordeel en menselijk handelen, zijn deterministische modeluitkomsten problematisch. Dit komt omdat het veranderen van één inputfactor niet alleen monocausaal de output verandert, maar ook in onderlinge afhankelijkheid de andere inputfactoren wijzigt; er kunnen zelfs geheel nieuwe factoren ontstaan.

Alle beslissingen hebben gevolgen

Prijszetting, investeringen, productwijzigingen, regelgevende interventies: alle beslissingen hebben gevolgen voor concurrenten, leveranciers, klanten en investeerders, die op hun beurt dynamisch reageren op veranderingen. De werkelijkheid wordt gevormd door deze zelfverwijzende relaties. Dit verandert systemen als geheel. In economische modellen verhindert de ceteris paribus aanname, die ervan uitgaat dat parameters onveranderd blijven, deze dynamiek. Economische actoren krijgen niet het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit die ze in werkelijkheid vertonen. Prognoses impliceren daarom een bepaalde precisie die niet bestaat.

Ondanks deze tekortkomingen tellen prognoses niet voor niets.. Ze dienen als leidraad om het risico-rendementsprofiel van activaklassen en individuele effecten in te schatten; niet als vaststaande schattingen maar als richtingaanwijzers. Hoewel het belangrijk is om vast te houden aan een positionering die gebaseerd is op robuuste aannames, zelfs als het kortetermijnlawaai iets anders zegt, is het ook essentieel om flexibel te blijven en positioneringen te heroverwegen van zodra nieuwe informatie de oorspronkelijke beweegreden voor de belegging in twijfel trekt. Te midden van de ruis op de kapitaalmarkten zullen er altijd kansen ontstaan wanneer de marktdeelnemers streven naar de "echte" koers.

Philip Bold
Philip Bold

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.