Duurzame obligaties: kritische analyse nodig

Door Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager, Ethenea

Duurzame obligaties zijn in opmars. Een grondige kritische analyse is van het grootste belang. Er zijn immers te veel "lichtgroene" obligatie-emittenten die het duurzame label gebruiken om aantrekkelijke financieringsvoorwaarden te bedingen zonder echt bij te dragen tot klimaatbescherming of sociale projecten.

De laatste jaren zagen we een ware hausse van duurzame obligaties. De eerste groene Bund werd in september 2020 gelanceerd. De opbrengsten zijn bestemd voor oplaadstations voor e-auto's, industriële energie die wordt opgewekt met waterstof en projecten ter beperking van de klimaatverandering in ontwikkelingslanden. Tegelijkertijd was het de bedoeling van de Duitse federale regering om de marktacceptatie te testen, alsook om "nieuwe beleggers en emittenten voor de groene obligatiemarkt aan te trekken". Volgens Jörg Kukies, staatssecretaris bij het Bondsministerie van Financiën, was de groene Bund bedoeld als katalysator "om meer investeringen naar de milieuvriendelijke economie te kanaliseren". De uitgifte was inderdaad een groot succes en het Duitse groene vastrentende effect werd meermaals overtekend. Volgens het Bondsministerie van Financiën werd er voor meer dan 33 miljard euro ingeschreven op de emissie van 6,5 miljard euro.

Naar Europese normen kwam Duitsland echter laat op het feest. Frankrijk geeft sinds begin 2017 groene overheidsobligaties uit, terwijl Polen eind 2016 tot dit marktsegment toetrad.

Naast obligaties die door overheden en supranationale instellingen worden uitgegeven, zijn groene bedrijfsobligaties in opmars. Tussen 2017 en 2020 is het totale volume geklommen van 178 miljard euro naar meer dan 400 miljard euro. In 2021 zal de uitgifte naar verwachting voor het eerst 500 miljard euro bereiken. Niet alleen neemt het volume met de jaren gestaag toe, ook het scala aan vertegenwoordigde sectoren en de projecten die met de uitgifte moeten worden gefinancierd, worden steeds gevarieerder. Zo was de doelstelling van een Nederlandse emittent een gezondere levensstijl.

Drie smaken

Niet alle duurzame producten zitten in dezelfde categorie. Er zijn in feite drie verschillende soorten duurzame obligaties:

  • Groene obligaties. Dit zijn obligaties waarvan de opbrengsten uitsluitend worden gebruikt om in aanmerking komende groene projecten te financieren. Het gaat bijvoorbeeld om klimaatbescherming, behoud van natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit, en het voorkomen en verminderen van milieuvervuiling.
  • Sociale obligaties. Vergelijkbaar met groene obligaties, maar de opbrengsten ervan worden uitsluitend gebruikt om in aanmerking komende sociale projecten te financieren. Dat kunnen projecten zijn om de infrastructuur in ontwikkelingslanden uit te breiden (bv. zuiver drinkwater, riolering, afvalwaterverwijdering, vervoer, energie), maar ook de financiering van betaalbare huisvesting, het scheppen van banen en de actieve bevordering van gendergelijkheid en de emancipatie van vrouwen. Verreweg de grootste emittent van sociale obligaties is de Europese Unie met haar SURE-programma, dat maatregelen ondersteunt om de werkloosheidsrisico's in verband met de pandemie in de EU te beperken of te verminderen.
  • Aan duurzaamheid gekoppelde obligaties. Deze obligaties zijn niet gebonden aan een specifiek duurzaamheidsproject zoals groene en sociale obligaties; in plaats daarvan kunnen de opbrengsten worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden. De emittent verbindt zich er echter toe vooraf vastgestelde Kritieke Prestate Indicatoren (KPI's) met betrekking tot milieu-, sociale en governancecriteria (ESG-criteria) te halen. Dit kunnen KPI's zijn zoals het verminderen van de koolstofuitstoot met 2% per jaar tegen een vastgestelde datum of het overschakelen van de productie op ten minste 80% recycleerbare materialen. Als deze doelstellingen niet worden gehaald, moeten extra betalingen worden gedaan, meestal in de vorm van oplopende coupons.

Nauwgezette kritische analyse nodig

Duurzame obligaties zijn niet alleen goed voor het milieu en de samenleving, maar hebben ook een rendementsvoordeel. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, blijkt uit vele analyses en studies dat groene beleggingen niet noodzakelijk minder goed renderen. Groene obligaties leverden in 2019 zelfs 7,4% op, tegenover 6,0% voor conventionele obligaties.

De ECB heeft in het kader van haar verschillende programma's voor de aankoop van activa altijd groene en sociale obligaties aangekocht. Tot dit jaar had zij echter aan duurzaamheid gekoppelde obligaties uitgesloten van haar aankopen vanwege de step-up coupon. De centrale bank heeft begin dit jaar haar standpunt gewijzigd en koopt nu ook deze obligaties, maar alleen als de KPI's in overeenstemming zijn met de milieuduurzaamheidsdoelstellingen van de VN. KPI's die gebaseerd zijn op sociale doelstellingen worden echter niet in aanmerking genomen, en de desbetreffende obligaties worden niet aangekocht.

Voor beleggers zijn een nauwgezette kritische analyse van de obligatiedocumentatie en actief beheer van het grootste belang. Er zijn immers te veel "lichtgroene" obligatie-emittenten die het duurzame label gebruiken om aantrekkelijke financieringsvoorwaarden te bedingen zonder een echte bijdrage te leveren aan klimaatbescherming of sociale projecten. In het verleden konden groene obligaties doorgaans worden uitgegeven tegen een lager rendement dan hun niet-groene tegenhangers, omdat de vraag altijd groter was dan het aanbod. Des te belangrijker is het om er bij elke belegging op toe te zien dat de projecten die met de uitgifte worden gefinancierd een meetbare bijdrage leveren, ook aan het milieu, en om na te gaan of de uitgevende instelling zich enkel doelen heeft gesteld die zij in de loop der tijd sowieso zou hebben bereikt. Transparante communicatie en voortdurende verslaggeving over de implementatie van de maatregelen is minstens zo belangrijk.

Volker Schmidt
Volker Schmidt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.