ETHENEA Vooruitzichten voor 2021

Waarin beleggen in 2021? Ethenea's Investment Strategist en Portfolio Managers kijken naar de scenario's voor het komende jaar en hoe die de positionering van de Ethna-fondsen zullen beïnvloeden.

Duurzaam economisch herstel hangt af van het beheer van de pandemie

Door Andrea Siviero, Investment Strategist bij Ethenea

De meesten van ons zullen zich 2020 herinneren als het jaar waarin meer dan 50 miljoen mensen door de Covid-19-pandemie werden besmet, meer dan een miljoen levens verloren gingen en er wereldwijd veel leed werd aangericht.

De situatie is nog steeds ongelooflijk uitdagend. Hoewel de wereldeconomie in het derde kwartaal een sterke opleving kende als gevolg van versoepelde lockdowns en de snelle inzet van steunmaatregelen, zagen we slechts een gedeeltelijk en ongelijkmatig herstel. Vooral de Europese en Amerikaanse economie wordt zwaar getroffen. Het is duidelijk dat een volledig economisch herstel afhankelijk is van ons vermogen om het virus onder controle te krijgen en ervan te genezen.

Voor ons basisscenario voor 2021 gaan we dan ook uit van een geleidelijk economisch herstel, ondersteund door de vooruitgang in de ontwikkeling van een effectief Covid-19-vaccin en de uitbreiding van een expansief economisch beleid. De eerste opleving zal echter asynchroon en ongelijk tussen de regio’s en landen verlopen. Als gevolg daarvan verwachten wij een outperformance van de landen die het best in staat zijn om de pandemie te beheersen (en die er eerder uit kunnen komen). Dat zijn de landen die voldoende fiscale steun zullen kunnen bieden. We zien ook een outperformance van de meest flexibele economieën. De crisis zal echter waarschijnlijk tot ver in de middellange termijn haar sporen nalaten. De consumentenbestedingen zullen nog enige tijd gematigd blijven, met name in de dienstensector en in andere sectoren die de gevolgen ondervinden van de sociale distantie. Onzekerheid en balansproblemen zullen gevolgen hebben voor de bedrijfsinvesteringen en de arbeidsmarkt zal tijd nodig hebben om zich te herstellen. Daarom zou de verwachte opleving van de wereldwijde economische activiteit in 2021 van +4,5% tot +5% gevolgd kunnen worden door een gematigder groeipad.

Indien de coronavaccins succesvol worden uitgerold en efficiënt blijken te zijn, verwachten we voor de tweede helft van het jaar een relatief gunstig scenario van een gesynchroniseerd wereldwijd herstel. Met de steun van een expansief economisch beleid en de versoepeling van de Covid-19 beperkingen zou de risicobereidheid van de beleggers moeten terugkeren. Dit zou leiden tot een algemeen positief jaar voor de aandelenmarkten en andere risicodragende activa, inbegrepen de markt voor bedrijfsobligaties en high yield effecten. Dit scenario zou ook positief zijn voor de opkomende markten, die een herstel van de kapitaalinstroom in hun economieën zouden zien. Wij verwachten ook dat het rendement op overheidsobligaties zal stijgen ten opzichte van de zeer lage niveaus die we dit jaar zagen in de nasleep van de crisis. Maar door de lage inflatie, het onzekere herstel en de hoge schuldenlast zullen de centrale banken (zeer) geduldig zijn voordat ze de rente verhogen en zullen ze hogere rentes vermijden die het herstel voortijdig zouden kunnen verstoren. Wij verwachten dan ook slechts een gematigde stijging van de rentecurves in de ontwikkelde economieën.

Positieve obligatierendementen mogelijk in 2021

Door Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea

In 2020 kochten de centrale banken een recordaantal obligaties. Dit betekende dat de dramatische koersverliezen van de obligatieportefeuilles in maart 2020 als gevolg van de zich uitbreidende coronaviruspandemie snel werden terugverdiend. De berg negatief renderende obligaties bedroeg eind november al 17,5 biljoen dollar, een stijging van 50% sinds het begin van het jaar. Als gevolg daarvan zullen er het komende jaar minder kansen zijn in het obligatie-universum.

Om hun steunmaatregelen te herfinancieren zullen overheids- en supranationale emittenten in 2021 opnieuw een recordvolume aan obligaties uitgeven. Tegelijkertijd zullen de centrale banken via hun aankoopprogramma's lage financieringskosten blijven garanderen. Maar omdat de grote emittenten van bedrijfsobligaties nog steeds de aanzienlijke liquiditeit hebben die zij sinds maart 2020 om veiligheidsredenen hebben opgebouwd, hebben zij nauwelijks nog behoefte aan verdere steun van de centrale bank. Als gevolg daarvan zal het uitgiftevolume in dit subsegment waarschijnlijk op jaarbasis dalen. In het algemeen kunnen we stellen dat de koersen van overheids- en bedrijfsobligaties in 2021 zullen blijven profiteren van de voortdurende aankopen door de centrale bank, ook al zullen de bedrijfsobligaties dit waarschijnlijk niet nodig hebben. Daarom verwachten wij dat de obligatieportefeuille van Ethna-DEFENSIV volgend jaar weer positieve rendementen zal genereren bij een lage volatiliteit.

Naast obligaties, die een bron van stabiliteit vormen, zouden deviezen moeten bijdragen aan het positieve rendement van het fonds in 2021. In dit verband richten wij ons volgend jaar met name op de Japanse yen.

Ook het goud zou zich snel moeten herstellen van zijn huidige tijdelijke zwakte. Onlangs hebben wij de goudpositie in Ethna-DEFENSIV verminderd, maar dit heeft ons meer ruimte gegeven om onze blootstelling in de toekomst te vergroten. Wij denken dat veel beleggers recentelijk ook op een vergelijkbare manier hebben gehandeld en dat ze hun posities weer zullen vergroten als de prijzen lager zijn. Verdere renteverlagingen door individuele centrale banken, bijvoorbeeld door de Bank of England, kunnen deze ontwikkeling in gang zetten.

Aantrekkelijke mix van activaklassen met een focus op aandelen

Door Michael Blümke, Senior Portfolio Manager bij Ethenea

Ethna-AKTIV zal het jaar beginnen met het handhaven van een hoog niveau van risicobenutting. Dit blijkt vooral uit de maximalisatie van onze positie in aandelen, die volgens ons ook in 2021 de meest veelbelovende activaklasse zal blijven. Met een mix van groeigerichte technologieaandelen en cyclische bedrijven die bijzonder goed presteren na een recessie, denken wij dat de portefeuille goed is gepositioneerd voor deze fase van de economische cyclus. Wij blijven overwogen in Amerikaanse aandelen. Vanwege de nog betere groeiprognoses voor de opkomende markten wijzen wij ook een deel van de aandelenportefeuille toe aan deze regio's, maar maken wij vooral gebruik van indices.

In het licht van de nog steeds zeer lage rentestand en de historisch lage risicopremies worden bedrijfsobligaties in het kader van de Ethna-AKTIV-portefeuille minder belangrijk. De gemiddelde looptijd van de obligatieportefeuille blijft in de range van 5 - 6 jaar.

Aangezien door de toch al zeer lage rente het diversificatie-effect van de obligaties nog verder is afgenomen, wenden wij ons in toenemende mate tot valuta's om het risico te spreiden. De Amerikaanse dollar is niet de eerste keuze voor een mogelijke fase van gesynchroniseerde wereldwijde groei. Bij het huidige prijsniveau richten wij ons naast de Zwitserse frank op de Japanse yen.

Hoewel goud tegen het einde van het jaar iets zwakker was, beschouwen wij het nog steeds als een nuttige aanvulling op een multi-assetportefeuille omwille van het diversificatie-effect. De momenteel neutrale positionering van Ethna-AKTIV zal naar boven worden bijgesteld zodra de positieve koersontwikkeling zich voortzet. Ook zijn wij bereid ons volledig te desinvesteren als het monetaire beleid zich in een geheel andere richting ontwikkelt.

Veel argumenten voor aandelen in 2021

Door Christian Schmitt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea

Welke segmenten van de aandelenmarkten zullen in 2021 tot de winnaars behoren? Voor het grootste deel van 2020 stonden snelgroeiende groeiaandelen en digitale crisiswinnaars voorop. Alleen dankzij de zeer positieve testgegevens over enkele potentiële vaccins in november hebben de beleggers weer vertrouwen gekregen in zowel laaggeprijsde aandelen als in de sectoren die het zwaarst door de pandemie zijn getroffen. Hoe sterker en algemener het economisch herstel in 2021 zal zijn, des te meer mogelijkheden er zijn om deze nog jonge trend voort te zetten.

Binnen de aandelenportefeuille van Ethna-DYNAMISCH streven we ernaar het beste van beide werelden te combineren. Daarom geven we de voorkeur aan bedrijven die, hoewel ze de lockdown effecten op korte termijn ondervinden, op lange termijn een overtuigende structurele groei blijven bieden. Kortom: een overtuigende combinatie van aantrekkelijke waarderingen en fundamentele groei.

Vanwege de uitstekende rendementskansen van aandelen in vergelijking met de andere belangrijke activaklassen zoals obligaties, cash en goud, zal de focus van Ethna-DYNAMISCH in 2021 op aandelen blijven liggen. Alle andere vermelde beleggingen hebben ook hun plaats in de portefeuille - niet in het minst vanwege de diversificatie - maar zullen waarschijnlijk alleen worden gebruikt als aanvulling en met een lagere weging.

Andrea Siviero
Andrea Siviero
Volker Schmidt
Volker Schmidt
Michael Blümke
Michael Blümke
Christian Schmitt
Christian Schmitt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.