Ethenea's vooruitzichten voor 2020: het einde van de cyclus opnieuw vertraagd

De portefeuillebeheerders van Ethenea presenteren hun macro-economische vooruitzichten voor 2020 en hoe dit van invloed is op de positionering van de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH.

Voor de beurzen zal 2019 herinnerd worden als één van de beste jaren uit de recente geschiedenis. De wereldwijde recessie die eind 2018 werd ingeprijsd, is er niet gekomen. De waarderingen zijn teruggekeerd naar het niveau van de voorgaande jaren. De vraag is natuurlijk in hoeverre dit zich in 2020 zal voortzetten.

Elke vorm van overeenkomst tussen de VS en China zal een verdere escalatie van het handelsgeschil in de nabije toekomst voorkomen. Deze zekerheid zou de spiraal van beperkte investeringen, minder groei, minder winst en uiteindelijk ontslagen kunnen doorbreken. Dankzij een monetair beleid dat duidelijk aantoont dat het motto "langer lager" nog altijd van kracht blijft, zien we een goed klimaat voor een positieve economische ontwikkeling. Als de spanningen in het handelsgeschil niet afnemen, is een accommoderend monetair beleid op zich niet voldoende om de economie te versnellen. Met een oplossing voor het handelsconflict en een verbetering van de economie als gevolg daarvan is het waarschijnlijker dat een normalisering van het monetair beleid - zij het zeer langzaam - mogelijk is zonder onmiddellijk een crisis op de kapitaalmarkten te veroorzaken.

Op hoop gebaseerde waardering kan werkelijkheid worden

Wij geloven dat de wereldwijde kapitaalmarkten al begonnen zijn met het inprijzen van deze positievere omgeving. ​ Als na de recente stabilisatie van de leidende indicatoren ook het sentiment aanhoudend verbetert, kan dit leiden tot een omslag in de reële groei. Volgens ons is dit zeer waarschijnlijk. Als gevolg van een dergelijke trendbreuk zal het verschil tussen de fundamentele groeicijfers en de waardering van risicovolle activa automatisch verdwijnen. Daarom verwachten wij extra opwaarts potentieel op de aandelenmarkten. Een verdere verlenging van de economische cyclus zal onvermijdelijk leiden tot een hogere waardering. De aandelenrally die door veel beleggers werd gemist, zal zich voortzetten. Wij verwachten niet dat de creditspreads in deze omgeving zullen stijgen. Zolang er niets gebeurt op het rentefront, zal er steun blijven voor bedrijfsobligaties.

De enige kritische factor voor dit scenario is een sneller dan verwachte stijging van de inflatie. In een dergelijke situatie zouden de centrale banken verstrikt raken tussen inflatiebestrijding en hoge overheidsschulden, maar we verwachten niet dat dit zal gebeuren.

Samenvattend kan de op hoop gebaseerde waardering van de kapitaalmarkten, mits er een handelsakkoord wordt bereikt, werkelijkheid worden en zelfs een opwaarts potentieel bieden.

Ethna-AKTIV: multi-activatoewijzing in 2020 veelbelovend

De huidige positionering van de Ethna-AKTIV is nauwkeurig ontworpen om te profiteren van de verwachte stijging van risicovolle activa. Ervan uitgaande dat het handelsgeschil inderdaad de-escalateert, zullen we het nieuwe jaar beginnen met een bovengemiddelde aandelenblootstelling zonder onze obligatietoewijzing te moeten verminderen.

In termen van regio's zullen we een overwogen positie blijven innemen in Amerikaanse indexen, aangezien de onderliggende groei in deze regio nog steeds hoger is. In de loop van het jaar kunnen wij ons echter een verhoging van de allocatie in Europa voorstellen.

In een klimaat van wereldwijd lage rentetarieven en gematigde groei bestaan er weinig alternatieven voor aandelenbeleggingen. Onze obligatieportefeuille zal ook in de toekomst een hoge duratie aanhouden via bedrijfsobligaties met een looptijd van zes tot acht jaar en een opportunistische rentefuture overlay. Wij zullen ons blijven focussen op de hoge kwaliteit van de uitgevers en zullen, op enkele uitzonderingen na, high-yield obligaties en obligaties zonder rating vermijden.

Wij zijn van plan om de goudallocatie van de Ethna-AKTIV lager dan 10% te houden.

In 2020 zal ook de valutaspreiding een belangrijke rol spelen in de portefeuille. De euro kampt nog steeds met structurele problemen. Daarom zullen we onze posities in de Zwitserse frank en de Amerikaanse dollar behouden.

Ethna-DEFENSIV: nog steeds aantrekkelijke mogelijkheden in de obligatiemarkten

Wij denken dat renteverhogingen vooralsnog onwaarschijnlijk zijn. Hoewel de risicopremies op bedrijfsobligaties al aanzienlijk zijn gedaald, zien wij nog steeds mogelijkheden voor verdere daling. De door ons geselecteerde bedrijven zullen blijven groeien en stabiele tot stijgende winsten blijven genereren. Deze bedrijven hebben in 2019 van de gunstige financieringsvoorwaarden geprofiteerd om de gemiddelde resterende looptijd van de schuld aanzienlijk te verlengen. Ze staan nu niet meer onder druk om te herfinancieren en wereldwijd spreken beleggers zelfs over een tekort aan obligaties met een korte tot middellange resterende looptijd. Bijgevolg hebben we de duratie van de obligatieportefeuille in het Ethna-DEFENSIV fonds verkort en zullen we ons de komende maanden meer richten op beleggingen op middellange termijn.

Op het gebied van bedrijfsobligaties blijven nieuwe emissies interessant voor ons, omdat ze aantrekkelijke premies bieden ten opzichte van eerder uitgegeven obligaties. Naast bedrijfsobligaties vinden wij Spaanse staatsobligaties zeer interessant.

Ethna-DYNAMISCH: veel factoren suggereren een voortzetting van de stierenmarkt

De aandelenmarkten verdisconteren momenteel een economische opleving, inclusief stijgende winsten. Als dit niet het geval is, d.w.z. als er sprake is van een zwakke economische ontwikkeling, dan kan dit leiden tot een daling van de aandelenmarkten. Wij achten dit scenario momenteel onwaarschijnlijk en verwachten dat de economie zich zal herstellen. Het bedrijfsrapportageseizoen was goed en het grootste deel van de verwerkende industrie bood zelfs positieve verrassingen. Naar onze mening zijn dit de eerste duidelijke tekenen van een nakende opleving. Ook de economische indicatoren zijn aan het verbeteren en bevinden zich nu niet meer op hun laagste punt.

Verdere steun voor de aandelenmarkten zal komen van de kant van de rente. De sterke daling van de rendementen verhoogt de aantrekkelijkheid van aandelen waarvan de waardering in de historische context als gemiddeld kan worden beschouwd. Als we deze waarderingen vergelijken met de obligatiemarkt, dan zijn aandelen gunstig geprijsd en dus bijzonder interessant voor beleggers. Ook in 2020 zal deze optimistische visie blijken uit de hoge aandelenblootstelling van Ethna-DYNAMISCH. 

Klik hier om het volledige persbericht te downloaden

PDF - 187 Kb

 

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.