Ethenea's vooruitzichten voor 2022: hogere volatiliteit in alle activaklassen

Wat mogen we verwachten in 2022? Ethenea's portfolio management geeft zijn visie en zet uiteen hoe de Ethna fondsen momenteel zijn gealloceerd.

Na de 'Annus Horribilis' van 2020, die de wereldeconomie op zijn grondvesten deed schudden, is 2021 het jaar van het 'Grote Herstel'. " Naar verwachting zal de wereldeconomie dit jaar met een robuuste 5,9% groeien," zegt Andrea Siviero, Investment Strategist bij Ethenea.

De cyclische groei zal in 2022 aanhouden, zij het aan een gematigder tempo omdat de wereldeconomie nu in haar mid-cycle is beland. "Het basisscenario voor 2022 is er een van een aanhoudende expansie van de wereldwijde productie aan een stevig, boven-trendmatig tempo van ongeveer 5%," zegt Andrea Siviero. Dit zal worden ondersteund door een sterke binnenlandse vraag, een heroriëntatie van de groei in de richting van de dienstensector en een aanhoudende opleving van de wereldhandel zodra de problemen met de toeleveringsketen zijn opgelost. Ook de kapitaalinvesteringen en een toename van de voorraden zullen volgend jaar tot een solide groei bijdragen. Hoewel de arbeidsmarkt geleidelijk zal verbeteren, zal deze waarschijnlijk achterblijven bij het herstel van de productie en ongelijk verdeeld blijven over de regio's. Andrea Siviero : "In 2022 zullen de output gaps geleidelijk worden gedicht en zal de mondiale productie naar verwachting terugkeren naar de niveaus van vóór de pandemie. We zouden ook een matiging van de inflatie moeten zien, die zou moeten evolueren in de richting van de doelstellingen van de centrale banken van 2%."

Monetaire en fiscale stimuleringsmaatregelen zullen de sleutelfactoren voor de economische prestaties blijven. De centrale banken zullen hun beleid geleidelijk aan normaliseren, maar zullen voorzichtig zijn met het intrekken van de monetaire steun om het herstel niet te verstoren en niet terug te keren naar de middelmatige groeivooruitzichten van vóór de pandemie.

Tegenwind

"Hoewel het basisscenario bemoedigend is, zal de wereldeconomie met velerlei tegenwind te kampen krijgen en zal de onzekerheid groot blijven," waarschuwt Andrea Siviero. De mismatch tussen vraag en aanbod vormt het grootste neerwaartse risico voor de groei en het meest relevante opwaartse risico voor de inflatie. In de eerste helft van 2022 zal de inflatie waarschijnlijk hoog blijven, maar in de meeste landen zal zij geleidelijk aan weer dalen tot het peil van voor de pandemie, zodra de pandemische verstoringen zijn geabsorbeerd en de prijzen zich dienovereenkomstig hebben aangepast tot een lager niveau. ​ De economische groei zou solide moeten blijven. De centrale banken in de geavanceerde economieën zullen een dunne lijn moeten bewandelen tussen het blijven ondersteunen van het economisch herstel en het vermijden dat zij de controle over de inflatie verliezen.

De macro-economische en geopolitieke ontwikkelingen in China en de toekomst van de relatie tussen de VS en China zullen ook een invloed hebben op de wereldeconomie in 2022. Ten slotte is de Covid-19 pandemie nog niet volledig onder controle en vormt de ontwikkeling van nieuwe besmettelijke varianten nog steeds een aanzienlijk risico dat de veerkracht van het economisch herstel bedreigt. Andrea Siviero concludeert: "Indien de inflatoire druk met succes kan worden verminderd en de Covid-19 pandemie op mondiaal niveau geleidelijk onder controle kan worden gebracht, zou het relatief gunstige scenario van een boven het trendmatige niveau liggende mondiale groei zich in 2022 kunnen voortzetten."

Aandelen zullen ook in 2022 favoriet zijn

"De vooruitzichten voor een voortzetting van de huidige bullmarkt - zij het op een gematigder niveau - zijn niet slecht," zegt Christian Schmitt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea. "De wereldwijde economische groei zou in 2022 opnieuw boven het gemiddelde moeten liggen. De centrale banken in de VS, Europa en Japan blijven beweren dat de recente stijging van de inflatiecijfers van voorbijgaande aard is en dat het einde van het ultra-accommoderende monetaire beleid dus met de grootste omzichtigheid kan worden doorgevoerd. Tegelijkertijd zouden de onveranderd lage rendementsverwachtingen voor vastrentende beleggingen ertoe moeten leiden dat de vraag naar aandelen ook in 2022 structureel zal toenemen en dat de huidige hoge waarderingsniveaus voorlopig zullen blijven bestaan. Dit waren in het recente verleden de belangrijkste prijsbepalende factoren en in combinatie met de solide omzet- en winstgroei van het bedrijfsleven pleiten deze factoren ook in 2022 in het voordeel van de aandelenmarkten."

Als deze ondersteunende factoren echter blijven verzwakken, zullen de onzekerheid en nervositeit onder marktdeelnemers blijven toenemen. "Dit zal waarschijnlijk leiden tot snelle en scherpe sector- of stijlrotaties," zegt Christian Schmitt. "De inflatierisico's werden in 2021 systematisch onderschat, niet alleen door bedrijven maar ook door centrale banken en beleggers. Als we hierin geen significante verbetering zien, zullen de eindejaarsresultaten vrij duidelijk voor een opsplitsing zorgen tussen inflatiewinnaars en -verliezers. Wij zien momenteel geen reden om de portefeuille van het Ethna-DYNAMISCH fonds actief te positioneren voor een inflatie die boven de verwachtingen uitstijgt. Om redenen van risicominimalisatie is het echter zeker aangewezen om aandelen met een gebrek aan prijszettingsvermogen te vermijden, omdat die dan onevenredig te lijden zouden hebben onder een stijgende inflatie. Niet zozeer individuele sectoren, maar individuele beleggingsideeën met een overtuigende combinatie van aantrekkelijke waarderingen en fundamentele groei zouden uiteindelijk het verschil moeten maken in het verwachte kapitaalmarktklimaat in 2022."

"Al met al springen in 2022 de blijvende rendementskansen van aandelen eruit in vergelijking met de belangrijkste andere activa-klassen zoals obligaties, cash en goud," besluit Christian Schmitt.

Solide vooruitzichten voor obligaties, ondanks de waarschijnlijkheid van minder steun van de centrale banken

In 2021 zijn de centrale banken in recordvolumes obligaties blijven kopen, wat de obligatiemarkten krachtig heeft ondersteund. De rendementsstijgingen waren relatief gematigd ondanks een snel herstellende economie en, in sommige gevallen, een duidelijke overschrijding van de inflatiepercentages.

"Wij verwachten dat de centrale banken in 2022 geleidelijk afstand zullen nemen van hun ultra-accommoderend monetair beleid en hun liquiditeitsverruiming verder zullen afbouwen, waarmee in sommige gevallen al een begin is gemaakt", zegt Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea. "Gezien de rugwind die de centrale banken bieden, verwachten wij dat de economie zich zal blijven herstellen en opnieuw een opleving zal kennen. Een gematigde loon-prijsspiraal zou zeker een negatief scenario zijn voor de wereldwijde obligatiemarkten en zou de centrale banken dwingen om de rente vroegtijdig te verhogen. Dat is echter niet het huidige scenario."

"Ons basisscenario gaat uit van een verdere gematigde stijging van de rendementen in het komende jaar," vervolgt Volker Schmidt." De grote vraag van institutionele beleggers, zoals verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, banken en hedgefondsen, die staatsobligaties nodig hebben als onderpand voor hun hefboomstrategieën, zal het potentieel voor aanzienlijk hogere rendementen beperken.

Bij de bedrijven verwacht Volker Schmidt dat de winsten het komende jaar stabiel zullen blijven, hoewel hogere productiekosten druk kunnen uitoefenen op sommige bedrijven die minder prijsstellingsvermogen hebben. "In het Ethna- DEFENSIV fonds blijven we daarom de voorkeur geven aan bedrijven met robuuste bedrijfsmodellen en solide marges die door hun marktpositie beter in staat zijn om hogere inputkosten door te berekenen aan klanten." De spreads op investment-grade bedrijfsobligaties zullen waarschijnlijk laag blijven, omdat de bedrijven voor de komende jaren over voldoende liquiditeit beschikken en de neiging hebben om de primaire markt zeer opportunistisch te gebruiken, bijvoorbeeld in het geval van gunstige financieringsvoorwaarden of voor fusies en overnames. Op de high-yield markt kunnen de spreads in beperkte mate toenemen, vanwege het extreem lage stressniveau op de markt.

Volker Schmidt concludeert: "Daarom verwachten we over het algemeen een solide 'carry'-jaar aan de obligatiezijde met lage volatiliteit en doorlopende couponbetalingen, maar ook geen significante prijsstijgingen vanwege de al zeer lage spreads en het beperkte potentieel voor een verdere verkrapping van de spreads."

Hogere volatiliteit in alle activaklassen verwacht

Na een jaar van een indrukwekkend rendement op aandelen is voor 2022 de vraag gerechtvaardigd of het nog wel zin heeft om in een flexibele multi-assetportefeuille sterk overwogen te zijn in een beleggingscategorie die ook historisch gezien hoog gewaardeerd is. "Voor ons is het antwoord een volmondig 'ja'," zegt Michael Blümke, Senior Portfolio Manager bij Ethenea. "Hoewel de economische cyclus nog erg jong is, pleiten de huidige omstandigheden meer voor het midden van een cyclus, terwijl de waarderingen al vergelijkbaar zijn met een fase aan het einde van de cyclus. De obligatiemarkten blijven een vrij onaantrekkelijke bron van rendement. Niettemin beschouwen wij in een multi-asset context een - zij het kleine - basisbelegging in vastrentende waarden als onontbeerlijk als stabilisator in potentiële perioden van stress. Onze US-dollarallocatie biedt een vergelijkbare stabiliserende functie, maar met een extra fundamentele rugwind. Na enkele kwartalen van zeer hoge groeicijfers, als gevolg van pandemie gerelateerde inhaal- en normalisatie-effecten, verwachten wij een geleidelijke vertraging, die op zijn beurt zou moeten leiden tot een sterkere Amerikaanse dollar."

Voor goud zal deze verwachting eerder een negatieve impact hebben. Michael Blümke : "Omdat wij ook een stijging van de reële rente verwachten, blijven wij sceptisch over het edelmetaal voor 2022 - zolang er geen belangrijke katalysator is - en hebben wij geen blootstelling aan goud in de portefeuille van het Ethna AKTIV."

In vergelijking met het afgelopen jaar verwacht Michael Blümke "een aanzienlijk hogere volatiliteit met lagere rendementen in alle vermelde activaklassen."

Andrea Siviero
Andrea Siviero
Christian Schmitt
Christian Schmitt
Volker Schmidt
Volker Schmidt
Michael Blümke
Michael Blümke

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.