Hoe soepel kan monetair beleid zijn?

Door Luca Pesarini: Chief Investment Officer & Portfolio Manager bij ETHENEA

De wereldwijde renteverlagingscyclus is begonnen. De centrale banken zullen echter zeer voorzichtig te werk gaan. Voor de tweede helft van het jaar kan niet meer dan een gematigde groei worden verwacht. De komende presidentsverkiezingen in de VS en de algemene verkiezingen in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zorgen stilaan voor politieke onzekerheid.

De wereldeconomie stabiliseert zich, hoewel er regionale verschillen zijn en er meer onzekerheid heerst over de groei- en inflatievooruitzichten. De harde cijfers en de voorlopende indicatoren voor economische activiteit geven momenteel tegenstrijdige signalen. De economische gegevens voor de VS zijn goed en alleen de vooruitzichten wijzen op een vertragend momentum. Interessant genoeg geldt voor Europa precies het tegenovergestelde.

Toch blijft een zachte landing van de wereldeconomie volgens ons het meest waarschijnlijke scenario. Het desinflatoire proces is in gang gezet. De diensteninflatie blijft echter hardnekkig en er zijn nog geen tekenen dat de inflatie snel zal terugkeren naar de doelstelling van de centrale banken. De monetaire versoepeling, die naar alle waarschijnlijkheid zeer voorzichtig zal worden doorgevoerd, en het verwachte groeiherstel zouden de inflatie boven het streefcijfer kunnen houden.

In plaats van de politieke onzekerheid te verminderen, vergroten de verkiezingen in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de VS (mogelijk zelfs met een nieuwe Democratische kandidaat) de huidige uitdagingen dankzij een mogelijke toename van het protectionisme en een verdere stijging van het begrotingstekort. Hoewel de conflicten in Oekraïne en de Gazastrook weinig directe gevolgen hebben voor de ontwikkelingen op de aandelenmarkten, zorgt het gebrek aan oplossingen voor extra onzekerheid bij beleggers.

VS: gemengd beeld

De Amerikaanse economie groeide in het tweede kwartaal in reële termen met bijna 3%. Met een inflatie van 3,3% bedraagt de nominale groei dus meer dan 6%. Dit hoeft niet te verbazen gezien het begrotingstekort van 6,1% van het bbp in 2023 en waarschijnlijk 6,7% in 2024. Ondanks deze massale begrotingssteun geven de voorlopende indicatoren een gemengd beeld. Ze wijzen op een solide groei in de dienstensector en geven tegenstrijdige signalen voor de verwerkende industrie.

Over het algemeen verwachten we een tragere groei in de tweede helft van het jaar. De industriële productie en de verwerkende sector vertonen tekenen van herstel doordat de bedrijven langetermijninvesteringen blijven doen ondanks de hoge financieringskosten en onzekere vooruitzichten. Zowel de detailhandelsverkopen als de bestedingen in de dienstensector zijn gedaald. Het consumentenvertrouwen is in mei licht verbeterd, maar de neerwaartse trend blijft intact door de aanhoudend hoge inflatie, de recordhoogte van de schuldenlast van de gezinnen en de geleidelijk afkoelende arbeidsmarkt. Het aantal vacatures daalde en het aantal werkenden steeg in mei opnieuw met een solide 272.000. De groei van de lonen nam opnieuw toe, tot +4,1% op jaarbasis. De hoop is dat de stijging van het aanbod en de daling van de arbeidsvraag de lonen op termijn onder druk zal zetten. De laatste inflatiecijfers, met een CPI van 3,3% en een PPI van 2,2%, geven aan dat de prijsdruk afneemt.

De hervatting van de desinflatietrend en de geleidelijke versoepeling van de arbeidsmarkt zijn goede tekenen dat het geduld van de Fed gerechtvaardigd was. De Fed blijft afwachtend, want de inflatie houdt aan en zal dit en volgend jaar waarschijnlijk boven de doelstelling blijven. Wij verwachten een renteverlaging voor het einde van het jaar. De monetaire versoepeling zal heel langzaam gaan en gebaseerd op gegevens, als het al gebeurt. "Eén en klaar" is de huidige mantra.

Eurozone: bescheiden groei

De economie van de eurozone groeit in een bescheiden tempo. De ontwikkelingen in de belangrijkste economieën wijzen echter op een geleidelijk herstel. Wij verwachten dat de economische activiteit zich in het komende kwartaal geleidelijk aan zal herstellen dankzij de lagere financieringskosten.

Na een aantal positieve maanden laten de conjunctuurenquêtes in juni een zekere vertraging van het momentum zien als gevolg van de politieke onzekerheid. De inkoopmanagersindices (PMI) in de eurozone zijn gedaald voor zowel de verwerkende als de dienstensector. Terwijl de verwerkende sector nog steeds krimpt, groeit de dienstensector ondanks een daling in de vorige maand. Het consumentenvertrouwen herstelt zich van een laag niveau, aangezien de inflatie daalt en de werkloosheid met 6,4% op een historisch dieptepunt blijft.

De opkomst van populistische politieke partijen in verschillende landen en de afkondiging van vervroegde algemene verkiezingen in Frankrijk zorgen voor politieke onzekerheid die het sentiment en de economische activiteit de komende maanden zou kunnen beïnvloeden. Stijgende reële lonen zullen de particuliere vraag de komende maanden waarschijnlijk ondersteunen, maar kunnen ook de inflatiedruk weer opvoeren. De meest recente inflatiecijfers (2,6% nominaal en 2,9% kern) laten zien dat de desinflatoire trend intact is, maar vertraagt. Met name de inflatie in de dienstensector, die naar 4,1% stijgt, blijkt bijzonder hardnekkig en kan, samen met de toegenomen loongroei en de geleidelijk aantrekkende algehele vraag, de inflatiedruk intact houden.

Na de eerste renteverlaging van 25 basispunten door de ECB in juni zou de trend duidelijk moeten zijn, maar ook de ECB zal voorzichtig en zeer datagebaseerd te werk gaan na het verhogen van haar inflatievooruitzichten. Wij verwachten nog twee renteverlagingen voor het jaareinde.

China: fragmentarisch herstel

Het fragmentarische herstel van de Chinese economie houdt aan. Na twee maanden verbetering zijn de bedrijfsstatistieken opnieuw verzwakt. De opleving in de verwerkende sector vertraagt, zoals blijkt uit een daling van het aantal nieuwe orders. De industriële productie en de detailhandelsverkopen groeien redelijk snel dankzij de overheidsmaatregelen. De dienstensector groeit, maar in een zwakker tempo. De overheid houdt de vastgoedmarkt nog steeds nauwlettend in de gaten. Het oplossen van de problemen in de vastgoedsector is essentieel om het vertrouwen te stimuleren en de binnenlandse vraag aan te zwengelen. Daarom is de overheid bereid om verdere steun te verlenen indien nodig.

Niet in het minst vanwege deze steun en een herstel van de wereldhandel - zoals bevestigd door overeenkomstige gegevens - verwachten we dat de Chinese economie zich de komende maanden verder zal herstellen. De grootste bedreiging voor het herstel zijn de escalerende handelsspanningen. Daarnaast blijft de deflatoire druk zorgen baren. Een bbp-groei van 5% voor 2024 blijft een ambitieuze doelstelling, waarvoor zeker extra politieke steun nodig is en protectionistische maatregelen niet verder mogen escaleren.

Luca Pesarini
Luca Pesarini

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.