Moeilijke tijden

Door Andrea Siviero, Investment Strategist, Ethenea

De wereldeconomie bevindt zich momenteel in een kritieke fase en de onzekerheid is toegenomen. Terwijl zij herstelt van de recessie als gevolg van de Covid-19-pandemie en worstelt met de stijgende inflatie, is zij getroffen door een grote negatieve vraag- en aanbodschok, die een nieuwe recessie dreigt te veroorzaken.

Een snel herstel en een korte cyclus met gevaarlijke inflatoire druk

De Covid-19-pandemie maakte een einde aan de langste economische cyclus van de naoorlogse periode, een cyclus die meer dan 10 jaar heeft geduurd tussen juni 2008 en februari 2020. Dankzij een ongekende stimulans van het monetaire en begrotingsbeleid bleek de recessie van Covid-19 de kortste in de geschiedenis van de VS te zijn, maar zij resulteerde ook in de sterkste daling van het bruto binnenlands product (bbp) sinds de recessie van 1945.

Een uitzonderlijke schok vereist een uitzonderlijke beleidsreactie. Daarom hebben de beleidsmakers, indachtig de fouten die tijdens de global financial crisis (GFC) – de wereldwijde financiële crisis van 2008 – zijn gemaakt, snel gereageerd en ongekende fiscale en monetaire beleidsstimuleringsmaatregelen genomen die een economische depressie hebben voorkomen en een ongewoon en bijzonder snel economisch herstel hebben teweeggebracht.

Terwijl de dienstensector te lijden had onder beperkingen in verband met Covid-19, concentreerde de vraag zich in de goederensector. Hier schoot de inflatie omhoog, omdat de toeleveringsketens werden overspoeld en knelpunten verhinderden dat het aanbod aan de explosief gestegen vraag kon voldoen. De plotse en scherpe stijging van de vraag naar energie, gekoppeld aan de vroege fase van de energietransitie¹ en de verminderde investeringen in energie uit fossiele brandstoffen, stuwden de olie- en gasprijzen naar meerjarenhoogten. De zwakke arbeidsmarkt, die traditioneel op een recessie volgt, is uitgebleven. Als gevolg daarvan is er sprake van een uiterst krappe arbeidsmarkt en stijgen de lonen in sommige ontwikkelde economieën fors.

We hebben te maken gehad met een extreem verkorte conjunctuurcyclus. De wereldeconomie is snel overgeschakeld van de beginfase van het herstel naar de expansie halverwege de cyclus met een toenemende inflatoire druk. Hoewel de economische groei gezond blijft, heeft hij in een groot deel van de wereldeconomie waarschijnlijk zijn hoogtepunt bereikt. Nu de aanbodbeperkingen langer duren dan verwacht, is de inflatie breder en hardnekkiger geworden en begint zij door te wegen op lonen en huren.

Hoewel de centrale banken hadden gehoopt dat wanneer de knelpunten in de toeleveringsketen zouden verdwijnen, dit de inflatie zou temperen zonder dat zij hun beleid al te zeer hoefden aan te scherpen, realiseerden zij zich dat er doortastend moest worden opgetreden om de inflatie te verlagen en namen zij eind 2021 een resoluut havikachtig standpunt in.

Geopolitieke crisis

Eind februari nam het beeld een dramatische wending. Wat nog maar een paar weken geleden slechts een gevaarlijk risico leek voor de wereldeconomie, werd plotseling een verwoestende realiteit. De Russische invasie in Oekraïne heeft de wereld geschokt, het Oekraïense volk onnoemelijk veel leed berokkend en de wereldeconomie schade berokkend.

Het reeds gecompliceerde scenario van aanhoudend hoge inflatie en centrale banken die hun accommoderende beleid intrekken, is door de oorlog nog verergerd. De onzekerheid en de neerwaartse risico's zijn aanzienlijk toegenomen. De oorlog, in combinatie met de sancties die vervolgens door de VS en Europa werden opgelegd, heeft de energie- en grondstoffenprijzen dramatisch doen stijgen. Oekraïne en Rusland behoren tot de belangrijkste leveranciers van alle soorten grondstoffen: olie, gas, graan, mineralen, metalen, enz. Een aanhoudende stijging van de energie- en grondstoffenprijzen werkt de prijsdruk in de hand en houdt een aanzienlijk risico in dat de inflatie langer hoog zal blijven en zich zal verankeren, waardoor tweede-ronde-effecten van langere duur zullen ontstaan.

De wereldeconomie staat voor het risico van een nieuwe recessie. Zij is getroffen door een gecombineerde negatieve vraag- en aanbodschok die de mondiale aanbodketens verder zal beschadigen, de inflatiedruk zal opvoeren en tot een tragere groei zal leiden. Dit soort externe stagflatoire schokken vormt een bijzondere uitdaging voor de beleidsmakers, aangezien zij voor een steeds moeilijker afweging staan tussen het beteugelen van de hardnekkig hoge inflatie en het ondersteunen van de groei, net nu zij zijn begonnen met het terugschroeven van hun ultra-expansieve pandemiebeleid.

Hoe zullen de beleidsmakers reageren? De situatie is heterogeen en het is waarschijnlijk dat het conflict de economische verschillen nog zal vergroten, aangezien landen op verschillende manieren door de oorlog worden getroffen. In het licht van deze nieuwe realiteit zullen de budgettaire en monetaire autoriteiten hun plannen om het beleid aan te scherpen zorgvuldig heroverwegen. Naarmate de onzekerheid toeneemt, zal de macro-economische beleidsmix (van monetair en fiscaal beleid) een cruciale factor worden om de inflatie onder controle te houden. De centrale banken zullen hun normaliseringsplannen doorzetten om de inflatieverwachtingen te beteugelen en te voorkomen dat deze zich verankeren. Wij verwachten dat het begrotingsbeleid grotendeels ondersteunend zal blijven om een gecombineerde monetaire en budgettaire verstrakking te vermijden die een nieuwe recessie zou kunnen uitlokken.

Geconfronteerd met een solide groei, volledige werkgelegenheid en een sterke loondruk heeft de Fed in maart haar normalisatietraject ingezet, waarbij zij een duidelijk signaal heeft afgegeven dat zij vastbesloten is de inflatie te verlagen. De Fed heeft ook aangegeven dat de Amerikaanse economie sterk is en dat zij een agressieve verkrapping kan doorstaan met weinig risico op een recessie. De regering-Biden zal waarschijnlijk proberen haar "Build Back Better"-programma nieuw leven in te blazen om steun te verlenen aan huishoudens en bedrijven die door de stijging van de energie- en grondstoffenprijzen zijn getroffen.

De Europese economie, die sterk afhankelijk is van Russische energie en nauwe economische banden heeft met Rusland, zal het hardst worden getroffen door de gevolgen van de oorlog. De ECB heeft te kennen gegeven het programma voor kwantitatieve versoepeling versneld te willen beëindigen, maar zal in het licht van de economische onzekerheden meer aarzelen (dan de Fed) om haar beleid agressief aan te scherpen. Met de uitbetaling van het EU-herstelplan, een herziening van het stabiliteits- en groeipact, verdere mogelijke maatregelen om de economie te beschermen tegen de stijgende energieprijzen, en om de defensie-uitgaven te verhogen, zal het begrotingsbeleid expansief blijven. In China, dat nog steeds te kampen heeft met de gevolgen van de Covid-19-pandemie, zal het macro-economisch beleid sterk expansief blijven om de doelstelling van 5,5% BBP-groei te halen die het Nationale Volkscongres voor 2022 heeft vastgesteld.

Hoewel de weg naar een zachte landing er nog steeds is, wordt hij steeds smaller. Een snelle oplossing van het conflict in Oekraïne lijkt een cruciale factor om stagflatoire risico's te verminderen. Voor een zachte landing is een passende economische beleidsmix nodig, met onder meer een geleidelijke normalisering van het monetaire beleid en een ondersteunend begrotingsbeleid dat centrale banken de nodige ruimte biedt om accommoderende maatregelen af te bouwen zonder een recessie te ontketenen. Het vermijden van beleidsfouten is van cruciaal belang, maar dit zal in het huidige klimaat steeds ingewikkelder worden. Ten slotte blijft een mondiale oplossing voor de pandemiecrisis van cruciaal belang om de beperkingen van de toeleveringsketens op te lossen, de inflatiedruk te beteugelen en het mondiale herstel te ondersteunen. Een recessie met een dubbele dip is niet het basisscenario, maar een zachte landing kan op wishful thinking beginnen te lijken.

Andrea Siviero
Andrea Siviero

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.