Op korte termijn geen recessie in zicht

Door Michael Blümke, Senior Portfolio Manager bij Ethenea

De economie vertraagt in de VS, de Europese economie blijft kwetsbaar en het Chinese Politbureau nam maatregelen om de groei te stimuleren. Wereldwijd zal de economie echter met 3% groeien en is er op korte termijn geen recessie in zicht.

De wereldeconomie blijft veerkrachtig ondanks de meest agressieve verkrappingscyclus van de afgelopen 40 jaar. Hoewel de economie zal blijven verzwakken, zijn de risico's op een recessie de afgelopen maanden sterk afgenomen. De verlenging van de economische cyclus houdt aan. We verwachten nog meer kwartalen met een lage of zelfs negatieve groei, gevolgd door een gematigd herstel.

De arbeidsmarkten worden nog steeds gekenmerkt door een vraagoverschot en een lage werkloosheid. Enerzijds draagt dit bij tot een verbetering van het consumentenvertrouwen. De stemming wordt echter enigszins getemperd door de economische voorlopende indicatoren. De neerwaartse trend in de verwerkende industrie houdt ononderbroken aan en ook de dienstensector, die in de eerste helft van het jaar sterk was, verliest geleidelijk aan kracht. Vooral de hogere financieringskosten en strengere kredietvoorwaarden zullen de economische expansie in de komende kwartalen afremmen.

Het lijdt nu geen twijfel meer dat de algemene inflatie even snel daalt als ze was gestegen. Er bestaat echter gerede twijfel of de inflatie snel zal dalen tot het streefcijfer van 2% van de centrale banken. Met name de kerninflatie blijft te hoog en het is mogelijk dat de centrale banken, na een pauze, gedwongen zullen zijn om de monetaire verkrapping te hervatten. Gezien de variabiliteit in het tijdsverloop tussen de verkrappingscycli en het moment waarop ze effect sorteren, zullen de centrale banken nog enige tijd moeten laveren tussen een noodzakelijk en een recessiebevorderend beleid. De details van de situaties in de belangrijkste economische regio's zijn echter zeer verschillend.

Ons basisscenario is een wereldwijde groei van ongeveer 3% zonder recessie op de korte termijn.

VS: vertragende groei

In tegenstelling tot de algemene verwachtingen is de Amerikaanse economie in de eerste helft van het jaar niet gekrompen en de meeste recente economische cijfers overtroffen de voorspellingen. Maar ook in de Verenigde Staten zal de groei vertragen, nu voorlopende indicatoren wijzen op een zwakkere toekomstige economische activiteit, met een gematigde expansie in de dienstensector en een stabilisatie in de verwerkende industrie.

Er zijn echter geen tekenen van een dreigende recessie. Hoewel de vastgoedsector zwak blijft, herstelt de huizenverkoop zich momenteel. De industriële productie heeft mogelijk ook het dieptepunt bereikt. Een volledige werkgelegenheid en een historisch hoog aantal vacatures stimuleren het consumentenvertrouwen. Het persoonlijk inkomen blijft stabiel en de mensen zijn in staat om hun spaargeld weer langzaam op te bouwen. De dalende loondruk ondersteunt de theorie dat de Fed tastbare vooruitgang heeft geboekt in het terugdringen van de totale vraag en het beteugelen van de inflatiedruk.

De huidige inflatiecijfers zijn bemoedigend, maar Fed-chef Powell heeft duidelijk gemaakt dat het nog te vroeg is om te zeggen dat de strijd tegen de inflatie is gewonnen. Of de renteverhoging van juli de laatste van deze cyclus zal zijn, hangt volgens de centrale bank sterk af van de gegevens. Feit is dat de Fed er tot nu toe in is geslaagd om de inflatie te beteugelen zonder een significante economische neergang te veroorzaken, dankzij haar snelle en doortastende optreden. De kans op een zachte landing wordt steeds realistischer.

Eurozone: kwetsbare economie

In de eerste helft van 2023 was de economie van de eurozone ook verrassend veerkrachtig. Het wegebbende momentum van een maand geleden is echter bevestigd. De kwetsbaarheid van de Europese economie blijkt duidelijk uit de lage productiviteit, de zwakke detailhandelsverkopen en de ware ineenstorting van de verwerkende industrie. De vastgoedsector blijft zwaar onder druk staan en de aanscherping van de kredietvoorwaarden smoort in wezen de groei.

Positief zijn de arbeidsmarkt, die robuust blijft, en de inflatie, die aanzienlijk is gedaald. Het moet echter gezegd dat de kerninflatie oncomfortabel hoog blijft als gevolg van sterke loonstijgingen. Dit plaatst de ECB - die veel later dan de Fed begon te verkrappen - voor het dilemma dat ze de economie moet overbelasten om de inflatie blijvend te beteugelen.

China: wachten op een duurzaam en solide herstel

De economische cijfers uit China waren de laatste tijd nogal bescheiden. Het land slaagde er niet in om de sterke groei van het eerste kwartaal in de daaropvolgende maanden te behouden. De dienstensector, die de drijvende kracht was achter het herstel na de pandemie, vertoont tekenen van zwakte. De investeringen in activa en de import dalen, de vastgoedsector smoort de groei nog steeds en de internationale vraag blijft zwak.

Dat de voorlopende indicatoren voor de verwerkende industrie, hoewel krimpend, stabiliseren, kan beschouwd worden als een eerste positief teken. De uitspraken van beleidsmakers na de bijeenkomst van het Politbureau in juli zien wij als het tweede positief teken. Zij benadrukten de noodzaak aan meer gerichte politieke maatregelen om het vertrouwen in de particuliere sector te herstellen, de investeringen te stimuleren en de vastgoedsector te ondersteunen. Wij menen dat het tijd is om deze woorden om te zetten in daden om een duurzaam en solide herstel te garanderen.

Michael Blümke
Michael Blümke

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.