Verlengde economische cyclus

Door Michael Blümke, Senior Portfolio Manager bij Ethenea

Nu de inflatie afkoelt, zal de mondiale economische activiteit zich in 2024 stabiliseren op ongeveer het niveau van 2023.

De wereldwijde economische activiteit begon het jaar positief. De economie zal in een gematigd tempo blijven groeien en zich licht stabiliseren rond het niveau van 2023. De wereldeconomie blijkt dus veerkrachtig. Een recessie zal dan ook worden vermeden. Geopolitieke conflicten vormen verdere risico's voor de mondiale vooruitzichten en zullen de resultaten van de komende verkiezingen beïnvloeden. We verwachten dat de verkiezingen overal ter wereld zullen bijdragen tot meer fiscale steun en meer protectionisme. Wij beschouwen het eerste, in combinatie met het aanhoudend soepele monetaire beleid, als de belangrijkste reden voor de aanhoudende economische cyclus.

De neerwaartse trend van de algemene inflatie hapert, niet in het minst door de spanningen in de Rode Zee. In principe kunnen de solide groei in de VS, de krappe situatie op de arbeidsmarkten, de aanhoudende fiscale steun en de verwachte toename van het handelsprotectionisme het desinflatoire proces en een snelle terugkeer van de inflatie naar 2% belemmeren. De centrale banken in de geavanceerde economieën zijn zich ervan bewust dat ze meer gegevens nodig hebben voordat ze hun strijd tegen de inflatie als gewonnen beschouwen. Ze zullen de belangrijkste rentetarieven in 2024 verlagen, maar zullen daar later mee beginnen dan verwacht en minder agressief te werk gaan.

Verenigde Staten: groei in stevig tempo

De Amerikaanse economie blijft in een stevig tempo groeien. De huidige raming voor de bbp-groei in het eerste kwartaal is +2,9%. De laatste economische cijfers waren gemengd, maar de Amerikaanse economie blijft de negatieve verwachtingen trotseren met een solide dienstensector en een arbeidsmarkt die geen tekenen van verzwakking vertoont. De cijfers voor de detailhandelsverkopen waren in januari iets zwakker na de sterke kersthandel, hoewel voorlopige enquêtes over de economische activiteit voor februari wijzen op een herstel in de verwerkende industrie.

De regionale economische indicatoren van de Fed blijven zonder uitzondering zwak. De consumenten hebben vertrouwen en de rentegevoelige sectoren hebben duidelijk de bodem bereikt. De arbeidsmarkt geeft duidelijk aan dat renteverlagingen op dit moment niet nodig zijn. Uit het arbeidsmarktrapport blijkt dat de aanwervingsgraad stevig is aangetrokken. Het desinflatoire proces kwam in januari tot stilstand met een solide stijging van de CPI van +0,3% ten opzichte van december en een stijging van de Core CPI met 0,4% ten opzichte van de voorgaande maand en 3,9% op jaarbasis. De prijzen in de dienstensector stegen het snelst sinds 2012.

De desinflatoire trend zou kunnen aanhouden, maar wordt tegengehouden door een solide arbeidsmarkt, veerkrachtige consumentenbestedingen en verdere fiscale stimuleringsmaatregelen. Er is niets veranderd aan onze voorspelling dat de belangrijkste rentetarieven hun hoogtepunt hebben bereikt. Wat betreft de timing van de eerste renteverlaging houdt de Fed alle opties open. Het restrictieve beleid zal dit jaar worden afgebouwd, maar er is geen haast bij.

Eurozone: nauwelijks gegroeid

De economie van de eurozone is sinds medio 2022 nauwelijks gegroeid en is in het vierde kwartaal van 2023 ternauwernood aan een recessie ontsnapt. De Europese Commissie heeft haar groeiprognose voor 2024 naar beneden bijgesteld, van 1,2% naar 0,8%. Ze verwacht dat de inflatie dit jaar tot 3% zal dalen. Hoewel de groei in de eerste helft van 2024 waarschijnlijk zal stagneren, zou het bbp in de tweede helft juist sterker kunnen toenemen in het licht van de dalende inflatie, de verwachte renteverlagingen door de ECB en solide financiële steun. De inkoopmanagersindices - die worden gezien als een voorlopende indicator - verbeterden in februari vanaf een laag niveau. Hoewel het totale cijfer steeg dankzij betere gegevens uit de dienstensector, bleef het op krimpgebied door een verdere terugval van de verwerkende industrie. De zwakke wereldwijde vraag veroorzaakt problemen voor de verwerkende industrie en exportgerichte landen. Ondanks een solide arbeidsmarkt en een recordlage werkloosheid van 6,4% blijven de cijfers over de detailhandelsverkopen wijzen op een zwakke consumptie.

Wij verwachten dat stijgende reële lonen en een hoge werkgelegenheid de particuliere vraag de komende maanden zullen ondersteunen. Na een snelle daling in de tweede helft van 2023 lijkt de inflatie zich te stabiliseren boven de ECB-doelstelling. De algemene inflatie daalde in februari licht naar 2,6%, terwijl de kerninflatie 3,1% bedroeg. De onderliggende inflatiedruk blijft hardnekkig. Met name de loonontwikkeling zal de komende maanden een belangrijke factor zijn en het desinflatoire proces kunnen belemmeren. De ECB blijft daarom afwachtend en zal verdere gegevens over inflatie en lonen evalueren voordat ze beslist hoe verder te gaan. Gezien de zwakkere economische vooruitzichten verwachten wij dat de ECB in de zomer zal beginnen met het verlagen van de rente - eerder dan de Fed.

China: groei van 5%

De Chinese economie blijft zwak en kampt met een deflatoire druk en problemen in de vastgoedsector. Verwacht wordt dat de economie in 2024 met 5% zal groeien, ongeveer evenveel als vorig jaar. Dit zal echter alleen mogelijk zijn met een waarschijnlijk begrotingstekort van ongeveer 8% van het BBP. De productiesector zal zich waarschijnlijk stabiliseren, terwijl de dienstensector cruciaal zal blijven voor de economische groei. Het consumentenvertrouwen blijft echter zwak, wat de tegenwind van de vastgoedsector en de arbeidsmarkt onderstreept.

In januari zakte de economie verder weg in deflatie. De algemene inflatie bleef negatief met -0,8% op jaarbasis. De producentenprijzen bevinden zich nog steeds ruim binnen het deflatiegebied (-2,5%). De huidige verstoringen in de wereldhandel bieden echter een zeker opwaarts potentieel. De enquêtes over de toekomstige economische activiteit wijzen op een lichte opleving. De verwerkende industrie krimpt nog steeds en kampt met zwakke exportorders. Dankzij een sterkere binnenlandse ordersituatie en een hogere productie was er enige verbetering. De dienstensector groeit nog steeds. De politieke leiders zijn resoluut overgeschakeld op een beleid van actieve economische steun via fiscale, monetaire en financiële maatregelen. Na een verlaging van de minimumreserveratio voor kleinere banken verlaagde de PBoC ook de belangrijkste rentetarieven met 25 basispunten - duidelijk om de vastgoedmarkt te ondersteunen.

Michael Blümke
Michael Blümke

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.