Waar gaat het heen met de wereldeconomie in 2023?

Door Andrea Siviero, Investment Strategist bij Ethenea

De risico's op een diepere recessie zijn beperkt omdat de arbeidsmarkten solide blijven, de balansen van consumenten en bedrijven gezond zijn, de banken er veel beter voor staan dan na de wereldwijde financiële crisis, en de centrale banken voorzichtig zullen zijn in hun verkrappingstraject om een scherpe inkrimping van de economische activiteit te voorkomen.

De mondiale economische activiteit vertraagt over een brede linie en de prijsdruk breidt zich uit van de nominale tot de kerninflatie. Hoge inflatie, een strenger beleid en grote onzekerheid schaden de economische vooruitzichten.

De groeiprognoses voor de wereldeconomie zijn meermaals naar beneden bijgesteld, terwijl de inflatieverwachtingen zijn gestegen. Het IMF verwacht een wereldwijde groei van 3,2% voor 2022 en 2,7% voor 2023 en waarschuwt voor een dreigend recessierisico. Verdere verlagingen zijn mogelijk. De inflatie zal langer hoog blijven (8,8% in 2022) en daarna weer dalen tot 6,5% in 2023.

De wereldeconomie maakt zeer onzekere tijden door en de economische projecties zijn uiterst ingewikkeld. De vooruitzichten voor 2023 zullen grotendeels afhangen van de inflatieontwikkeling, de veerkracht van de economieën en de wijze waarop de autoriteiten hun macro-economische beleidsmix zullen beheren.

Hoge prijsdruk

Een verhoogde prijsdruk blijft de ernstigste bedreiging voor de wereldeconomie. De wereldwijde algemene inflatie zal waarschijnlijk een piek bereiken, maar de inflatie raakt verankerd doordat de prijzen van diensten, huren en lonen mogelijk verder stijgen en langer dan verwacht hoog blijven.

Verscheidene centrale banken kondigden een vertraging van hun verstrakkingstraject aan of gingen reeds over op een gematigder verstrakkingstempo om eerst het volledige effect van de tot dusver genomen maatregelen te kunnen waarnemen. Het monetaire beleid moet zijn koers aanhouden om de prijsstabiliteit te herstellen en te voorkomen dat de verwachting van een hogere inflatie in de toekomst wordt aangewakkerd. Het begrotingsbeleid moet verlichting brengen om het effect van de hogere energieprijzen op te vangen, maar mag de monetaire verstrakking niet tegengaan en moet gericht zijn op een geleidelijke vermindering van de schuldenlast. De risico's van beleidsfouten zijn echter sterk toegenomen. De beleidsmakers worden geconfronteerd met het risico te veel of te weinig te doen. Te strenge bezuinigingen zouden de wereldeconomie in een zware recessie kunnen storten of een financiële crisis kunnen veroorzaken, terwijl een te grote soepelheid zou leiden tot een verankering van de inflatieverwachtingen en hogere kosten om de inflatie onder controle te krijgen. De centrale banken zullen voorzichtig zijn om een recessie te vermijden, maar naar verwachting zullen ze zich aan de kant van het te strenge beleid scharen.

Ook zorgen over de financiële stabiliteit kunnen de beleidsbeslissingen beïnvloeden. Jaren van extreem lage rente hebben ertoe geleid dat in de meest risicovolle delen van het systeem naar rendement wordt gezocht en dat gebruik wordt gemaakt van hefboomfinanciering om het rendement te verhogen. Een snelle en krachtige verstrakking van het beleid stelt de markten bloot aan grote risico's voor de financiële stabiliteit. Een groot ongeluk met de financiële stabiliteit zou de centrale banken tot een vroegtijdige beleidsombuiging kunnen dwingen, maar een dergelijke gebeurtenis zou verre van positief zijn voor de wereldeconomie.

Aangezien het monetaire beleid met vertraging werkt, zullen we het volledige effect van de agressieve versnelling van het monetaire beleid in de komende kwartalen zien. De mondiale groei zal in 2023 blijven vertragen als gevolg van de hoge inflatie, het strakke economische beleid en de onzekerheid. Vanwege de gesynchroniseerde wereldwijde vertraging, de hoge schuldenlast en het strakke beleid is het moeilijk te zien waar de impuls voor een krachtig herstel vandaan zal komen.

Ons basisscenario voor 2023

Wij verwachten dat de kerninflatie slechts geleidelijk zal dalen tot niveaus die dichter bij de middellangetermijndoelstellingen van de centrale banken liggen. Nu de inflatie hoog is en de beleidstarieven restrictief blijven, verwachten wij dat de wereldeconomie in een oppervlakkige recessie terechtkomt met een paar kwartalen van negatieve groei (technische recessie), gevolgd door een periode van sombere groei die wordt gehinderd door aanhoudende inflatie en een strakker beleid.

Er bestaan evenwel aanzienlijke verschillen tussen de regio's. De eurozone en het Verenigd Koninkrijk bevinden zich mogelijk al in een recessie, de VS kunnen er ternauwernood aan ontsnappen, afhankelijk van de toekomstige koers van het monetaire beleid van de Fed, terwijl de groei in China grotendeels zal afhangen van het heropeningsproces en het vermogen om de crisis op de vastgoedmarkt te beheersen. De opkomende economieën in Azië en Latijns-Amerika lijken de inflatierisico's onder controle te hebben en kunnen de mondiale groei in 2023 ondersteunen.

Volgens ons zijn de risico's op een diepere recessie beperkt, omdat de arbeidsmarkten solide blijven, de balansen van consumenten en bedrijven gezond zijn, de banken er veel beter voor staan dan na de wereldwijde financiële crisis, en de centrale banken voorzichtig zullen zijn in hun verkrappingstraject om een scherpe inkrimping van de economische activiteit te voorkomen.

Risico's voor het basisscenario

Neerwaartse risico's voor dit scenario. Eenverhoging van de inflatieverwachtingen kan de centrale banken tot een agressievere verstrakking dwingen. Strakke financiële voorwaarden kunnen leiden tot een financiële stabiliteitscrisis of een crisis op de opkomende markten. Grote macro-economische beleidsfouten of verdere geopolitieke crisissen kunnen de wereldeconomie in een scherpere en langduriger recessie doen belanden dan verwacht.

Opwaartse risico's voor dit scenario. Strengere financiële voorwaarden zouden zich een weg kunnen banen door de economie, de vraag drukken en de inflatie eerder dan verwacht onderdrukken. Een snelle oplossing van de oorlog in Oekraïne met een daaropvolgende verbetering van de energiecrisis in Europa en een vermindering van de geopolitieke spanningen, in combinatie met het besluit van China om het strikte zero covid beleid geleidelijk te versoepelen, zou kunnen leiden tot een sneller en krachtiger economisch herstel in 2023.

Andrea Siviero
Andrea Siviero

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.