Wat komt er na een "annus horribilis" ?

Door Andrea Siviero, Investment Strategist, Ethenea

Het voorbije jaar zal de geschiedenis ingaan als dat waarin de Sars-CoV-2-viruspandemie meer dan 50 miljoen mensen besmette. Nooit eerder had de moderne geglobaliseerde wereld te kampen met een dergelijke crisis. Ons scenario voor 2021.

2020 was een “annus horribilis” (verschrikkelijk jaar). Met uitzondering van China, dat de verspreiding van COVID -19 onder controle kon houden, verwachten we dat de productie in zowel de geavanceerde als de opkomende economieën ver onder het niveau van 2019 zal blijven.

Ons basisscenario voor 2021 houdt rekening met een progressief economisch herstel dankzij de vooruitgang in de ontwikkeling van doeltreffende COVID-19-vaccins en de uitbreiding van het expansieve economische beleid. De aanvankelijke opleving zal echter asynchroon en ongelijkmatig verlopen tussen de regio's en landen. Als gevolg daarvan verwachten wij dat de landen die de pandemie het best onder controle kunnen krijgen (en er eerder uit komen), die landen zullen zijn die over de financiële middelen beschikken om voldoende overheidssteun te verlenen, en die de meest flexibele economieën hebben.

Maar de crisis zal waarschijnlijk tot ver in de middellange termijn haar sporen nalaten. De besparingen zullen waarschijnlijk toenemen en de consumentenbestedingen zullen nog enige tijd gematigd blijven, met name in de dienstensector en andere sectoren die getroffen worden door sociale afstandsmaatregelen. Onzekerheid en balansproblemen zullen de bedrijfsinvesteringen beïnvloeden en de arbeidsmarkt zal tijd nodig hebben om zich te herstellen. Daarom zou de verwachte opleving van de wereldwijde economische activiteit in 2021 van +4,5% tot +5,0% gevolgd kunnen worden door een gematigder groeipad.

Drie factoren zullen in 2021 een belangrijke rol spelen

De ontwikkeling van COVID-19 vaccins
Op korte termijn denken we dat we te maken zullen krijgen met nog meer volatiliteit totdat er wereldwijd systematisch effectieve vaccins worden uitgerold. De groeidynamiek en het vermogen van sectoren om rendement te genereren, zullen bepalend zijn voor het outperformance vermogen wanneer de situatie zich begint te normaliseren.

Het beleid van president Joe Biden
De zogenaamde "blue sweep" - de Democraten kregen de president en de beide kamers van het Congres - wordt in eerste instantie als positief voor de markten beschouwd, omdat het waarschijnlijk is dat de Democraten de Amerikaanse economie een grotere fiscale stimulans zullen geven. De markten zullen echter de positieve effecten van de stimuli moeten afwegen tegen het risico dat de regering van Biden een aantal van de meest controversiële punten van haar campagne-agenda zal uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het schrappen van de verlaging van bedrijfsbelastingen of het invoeren van een strengere antitrust wetgeving. Op internationaal vlak verwachten we dat de regering van Biden minder controversieel en confronterend zal zijn dan die van Trump. Ze zal waarschijnlijk een deel van het beleid van de vorige regering ongedaan maken. Qua handelsbeleid verwachten wij dat de regering Biden de relaties met de traditionele partners opnieuw zal bijstellen. Op korte termijn verwachten wij geen grote veranderingen in de relatie tussen de VS en China, maar wel een meer betrouwbare en programmatische aanpak, die moet voorkomen dat de recente handelsoorlog opnieuw ontbrandt.

Economische steunmaatregelen
Het ondersteunende monetaire en begrotingsbeleid zal ook in 2021 een belangrijke factor blijven voor de economische prestaties. De nauwere afstemming tussen het begrotings- en het monetaire beleid die we tot nu toe tijdens deze crisis hebben gezien (samen met de ontwikkeling van effectieve en betrouwbare vaccins) zou de wereldeconomie uit de recessie kunnen halen en het risico kunnen vermijden dat westerse geavanceerde economieën een 'japanificatie' meemaken. ​ Eenmaal het economisch herstel in volle gang is, zal het interessant zijn om te zien of en hoe de centrale banken de monetaire stimuli kunnen intrekken en het monetair beleid kunnen verstrakken in een omgeving van zeer hoge overheids- en privéschulden.

Scenario van een gesynchroniseerd wereldwijd herstel

Wat betekent dit alles voor de markten? In het geval van een succesvolle uitrol en bewezen doeltreffendheid van de coronavirusvaccins verwachten we voor de tweede helft van het jaar een relatief gunstig scenario van een gesynchroniseerd wereldwijd herstel. Gesteund door een expansief economisch beleid en de versoepeling van de COVID-19-gerelateerde beperkingen, zou dit moeten leiden tot een heropleving van de risicobereidheid van de beleggers en een algemeen positief jaar voor de aandelenmarkten en andere risicodragende activa, waaronder de markten voor bedrijfskrediet en high yield. Dit scenario zou ook positief zijn voor de opkomende markten, die een herstel van de kapitaalinstroom in hun economieën zouden zien. Wij verwachten ook dat het rendement op overheidsobligaties zal stijgen ten opzichte van het zeer lage niveau van vorig jaar in de nasleep van de crisis. Met een lage inflatie, een onzeker herstel en hoge schuldniveaus zullen de centrale banken echter (zeer) voorzichtig zijn met het verhogen van de rente en zullen zij hogere rendementen vermijden omdat die het herstel voortijdig zouden kunnen verstoren. Wij verwachten dan ook slechts een gematigde stijging van de rendementscurves in de geavanceerde economieën.

Verschillende risico's kunnen dit scenario beïnvloeden.

  • Een stijging van de wereldwijde verspreiding van het coronavirus. Dit zou leiden tot een toename van het aantal ziekenhuisopnames en zou overheden in de zwaarst getroffen gebieden ertoe kunnen aanzetten om nieuwe, strengere en langere lockdowns in te voeren, met als gevolg dat we een langzamer en nog onzekerder herstel zouden zien.
  • Een voortijdige stopzetting van het ondersteunende beleid. Dit zou ook een negatief effect hebben op zowel de wereldeconomie als de financiële markten. Een voortijdige verstrakking van het monetaire beleid zou ook zeer negatieve gevolgen hebben voor de wereldeconomieën en de financiële markten, die bijzonder kwetsbaar zijn in een omgeving van hoge schulden.
  • Geopolitieke risico's. O.a. de stijgende spanningen met China, de uitkomst van de Brexit-onderhandelingen en de gevolgen daarvan voor de toekomstige betrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, de kwetsbare situatie in het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië (met inbegrip van Noord-Korea) en mogelijke spanningen tussen de EU-lidstaten inzake het concurrentiebeleid en het gebruik van de herstelfondsen.

Ons uitgangspunt is dat het positieve scenario gedurende ongeveer de eerste zes maanden van 2021 standhoudt. Mocht een van de bovengenoemde risico's echter meer op de voorgrond treden, dan kan in een later stadium het evenwicht van de risico's gemakkelijk naar beneden kantelen. We verwachten zeker dat 2021 een beter jaar zal zijn, zowel wat betreft de impact op de bevolking als op de wereldeconomie. Toch zal alleen de tijd leren of het ook beter wordt op de financiële markten en of 2021 een annus mirabilis (prachtig jaar) wordt.

Andrea Siviero
Andrea Siviero

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.