Zachte landing van de economie in 2023?

Andrea Siviero, Investment Strategist, Ethenea

Hoewel een herhaling van de stagflatie van de jaren zeventig onwaarschijnlijk lijkt, houdt het huidige klimaat een aantal risico's in die we niet mogen onderschatten. Wij zien een relatief smal pad voor een zachte landing van de economie in 2023.

Het huidige klimaat van vertragende groei en aanhoudend hoge inflatie houdt grote risico's in voor de mondiale groei en vormt een grote uitdaging voor beleidsmakers. Een aanhoudende hoge inflatie kan leiden tot strengere financiële omstandigheden en een zwakker groeimomentum door de productie af te remmen en het consumentenvertrouwen te ondermijnen. Een al te agressieve verstrakking van het monetaire beleid zou het economisch herstel echter kunnen doen ontsporen, terwijl het weinig effect heeft op het beteugelen van de inflatiedruk die door de kosten wordt gevoed.

In 2020 heeft de buitengewone schok van Covid-19 de inflatie en de groei midscheeps getroffen en deze zijn gelijktijdig en abrupt ingestort. De ongekende beleidsreactie voorkwam een wereldwijde depressie en leidde tot een zeer ongewoon en snel wereldwijd herstel, aangedreven door een forse toename van de totale vraag. Tegenover de sterke heropleving van de totale vraag stond een aanbod dat door restricties en lockdowns werd belemmerd, waardoor de wereldeconomie nu een delicate aanpassingsperiode doormaakt.

Het daaruit voortvloeiende gebrek aan wereldwijd evenwicht tussen vraag en aanbod veroorzaakte een verrassend sterke inflatoire druk. De economische groei is echter robuust, de werkloosheidscijfers liggen dicht bij of onder het niveau van vóór de pandemie en wij zien weinig gevaar voor een dreigende recessie. Na de sterke opleving van de wereldeconomie in 2021 voorspelt het IMF voor 2022 een gezonde groei van 4,4% die boven het trendmatige niveau ligt.

Afgelopen november begon de Fed haar buitengewoon accommoderende beleid in te trekken en in december werd zij resoluut meer havikachtig, wat wijst op een versneld normaliseringstempo in 2022. Hoewel sommige economen van mening zijn dat de Fed te lang wachtte met reageren, heeft de Fed duidelijk gemaakt dat zij alle beschikbare beleidsinstrumenten zal aanwenden om te voorkomen dat de inflatiedruk zich verscherpt. Het recente gedrag van de inflatieverwachtingen (gemeten aan de hand van de breakeven van de inflatie van Amerikaanse Treasuries op 10 jaar) is geruststellend voor de geloofwaardigheid van de Fed als inflatiebestrijder.

Zeer onzeker inflatoir klimaat op korte termijn

De stagflatie van de jaren zeventig was het gevolg van een unieke combinatie van beleidsfouten en een historische wijziging van het internationale monetaire stelsel, die gepaard ging met twee zware olieschokken. De recente inflatoire druk is in de eerste plaats het gevolg van de ongekende wereldwijde beleidsstimulans die werd gegeven als reactie op de Covid-19-pandemie. De sterke opleving van de economische bedrijvigheid, de stijgende energieprijzen en de ongewone wanverhouding tussen vraag en aanbod als gevolg van de pandemie zullen waarschijnlijk geleidelijk wegebben van zodra de wereldeconomie weer in evenwicht is en de effecten van de pandemie verdwijnen.

Recente enquêtes wijzen erop dat de productietekorten en de verstoringen van de toeleveringsketen een piek zullen bereiken en geleidelijk afvlakken naarmate er vooruitgang is met het aanpakken van de pandemie s en de hogere prijzen leiden tot investeringen in productiecapaciteit.

In sommige landen is sprake van krappere arbeidsmarkten, maar er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat de inflatoire druk voor secundaire effecten zorgt en tot wijdverbreide loonsverhogingen leidt. Naarmate de gezondheidssituatie verbetert, zou de arbeidsmarkt geleidelijk weer in evenwicht moeten komen. De tekorten aan arbeidskrachten zouden de bedrijven er zelfs toe kunnen dwingen de automatisering te versnellen.

Op korte termijn is het inflatoire klimaat zeer onzeker, maar er zijn weinig tekenen die wijzen op een herhaling van de grote inflatie van de jaren zeventig. De inflatie is hardnekkiger dan een paar maanden geleden werd verwacht, maar niets wijst op een verandering van de inflatiedynamiek op lange termijn. Het normaliseringsproces van de centrale banken is begonnen en zal bijdragen tot het beteugelen van de inflatie door de totale vraag te temperen. Een geleidelijke opheffing van aanbodtekorten en knelpunten zou de inflatiedruk als gevolg van de kostendruk moeten helpen verminderen.

Belangrijke uitdagingen

Hoewel een herhaling van de stagflatie van de jaren zeventig onwaarschijnlijk lijkt, houdt het huidige klimaat verscheidene risico's in die we niet mogen onderschatten.

De inflatierisico's zijn overwegend opwaarts gericht en kunnen werkelijkheid worden als de mismatch tussen vraag en aanbod langer aanhoudt dan verwacht. Hoe langer de verstoringen aan de aanbodzijde aanhouden, des te groter is het risico dat de kosteninflatie zich vertaalt in secundaire effecten en meer structurele inflatoire druk die de economische groei afremt.

Snel stijgende inflatieverwachtingen en het risico van een loon-prijsspiraal kunnen de centrale banken in de ontwikkelde economieën aanzetten tot een al te agressieve monetaire verkrapping, wat tot een verhoogde marktvolatiliteit kan leiden en de ontwikkelde economieën opnieuw in een recessie kan duwen.

Volgens ons is het pad naar een zachte landing van de economie in 2023 vrij smal. Er is een combinatie nodig van een gematigde economische expansie, een geleidelijke terugkeer van de inflatie naar het streefcijfer en een geleidelijke aanpassing van het monetaire beleid. De centrale banken zullen flexibel moeten blijven, de beleidsmaatregelen zullen afhankelijk moeten zijn van de gegevens, evenredig moeten zijn en goed moeten worden gecommuniceerd om te voorkomen dat we terugvallen in de lusteloze groei van vóór de pandemie.

Andrea Siviero
Andrea Siviero

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.